Única estació mèdica per a tota la seva activitat assistencial

TESIS HCE és la solució eHealth desenvolupada en entorn WEB que integra tota la informació del pacient i permet que els professionals d'un centre sanitari realitzin, des d'una única estació mèdica, tota la seva activitat assistencial.
 
Gràcies als diferents mòduls que incorpora, TESIS HCE és un instrument facilitador per avançar en el concepte "Centres sense papers" des del punt de vista assistencial.
 
A través de missatgeria HL7 TESIS HCE pot integrar-se amb qualsevol sistema d'informació d'un hospital, clínica o organització integral de salut.

 

Senzill

 • Pel seu disseny, el curt cicle d'aprenentatge permet la incorporar nous usuaris de forma ràpida i segura.
 • Accés a l'historial complet dels pacients d'un sol clic.
 • Facilita l'estructuració de la informació evitant la seva dispersió.
 • Per la seva senzillesa facilita la tasca dels professionals millorant l'eficiència de l'atenció sanitària.

           

Seguretat

 • Possibilitat de preservar la confidencialitat de les dades.
 • Garanteix el compliment de la LOPD.

 

Flexible

 • Formularis configurables per possibilitar diferents registres (escales, valoracions, anamnesi, etc ..).
 • Plantilles d'informes configurables per a ser adaptats a la imatge corporativa del centre.

 

Interoperabilitat

 • Seguim els estàndards d'interoperabilitat HL7, per poder garantir que l'intercanvi d'informació amb el HIS del centre sigui fiable i segur.

 

Escalable

 • Sistema modular que permet incorporar més funcionalitat de forma progressiva.

Característiques

Visió integral i transversal de pacient

 

 • Permet agrupar diferents tipus d'assistència de tots els àmbits (Consultes Externes, Urgències, Hospitalització, Assistència Primària,...).
 • Permet registrar, consultar i agrupar informació mèdica de diferents tipus (Imatges, Informes, Cursos Clínics, Resultats Laboratori, Prescripcions, petitorios, Interconsultes, IT s, Immunitzacions ...), independentment de l'àmbit.

 

Interoperabilitat

 

 • Integració amb sistemes externs per recollir i mostrar la informació en un sol lloc.
 • Integració amb portals externs (CatSalut) tant per consultar com per enviar informació.

 

Treball multidisciplinar

 

 • Accés a totes les funcionalitats del sistema segons els diferents perfils de professionals.
 • Permisos de lectura / escriptura en funció del perfil.
 • Visualització de la informació personalitzada per a cada tipus de professional.
 • Registres multidisciplinaris (Guies, Apunts Curs Clínic, Valoracions, ...).

 

Processos, episodis, cronicitat

 

 • Visió transversal per Episodis / Problemes de Salut.
 • Definició de Plans d'Atenció vinculats a diagnòstics / processos.

 

Suport i ajuda a la presa de decisions

 

 • Plans d'atenció.
 • Desencadenants en funció de diferents criteris (Sexe, diagnòstic, resultats, edat, ...).
 • Protocols d'accions i periodificació de les mateixes.
 • Immunitzacions, definició i seguiment de calendaris vacunals.
 • Sincronització amb el Sistema Expert del SIRE.
 • Alarmes personalitzades a nivell de pacient i professional.
 • Etiquetatge i seguiment de pacients.

Downloads

Mòduls

El sistema està basat en la configuració dels següents escenaris, on apareixeran el conjunt de pacients que estan sent tractats.
Els censos de pacients apareixen degudament filtrats en funció dels permisos de l'usuari connectat, així com les accions que poden realitzar-se.

 • Hospitalització
 • Infermeria
 • Urgències
 • Consultes Externes
 • Quiròfans

 

Curs Clínic

 • Possibilita l'obtenció d'un curs clínic multidisciplinari a partir d'apunts registrats manualment pels diversos professionals i d'apunts generats automàticament a partir de la interacció amb altres mòduls de l'aplicació.

 

Informes

 • Disposant de tots els documents associats a una història clínica, classificats segons la seva tipologia.

 

Valoracions

 • Permet la captura, i potencial explotació, de dades associades a un pacient / assistència, complementaris als registrats a través de les diverses aplicacions de gestió.

 

Estudis

 • Associant l'historial d'un pacient, tota aquella informació aliena a la base de dades i resident a fitxers al sistema (imatges radiològiques, electrocardiogrames, espiròmetres, documents escanejats, ..).

 

Interconsultes 

 • Facilitant el diàleg entre els diferents professionals al respecte de la patologia d'un pacient.

 

Petitori

 • Possibilitar que el mateix facultatiu, des del seu estació de treball clínica, efectuï les peticions de visites, exploracions o proves complementàries, per als seus pacients.

 

Episodis

 • Obertura d'episodis mitjançant el registre de diagnòstics codificats.
 • Vinculació de cada element de la història clínica a cada un dels elements del producte (curs clínic, assistències, informes, valoracions, etc., ...).
 • Traçabilitat de canvis realitzats, així com la seva cronologia.
 • Capacitat per fusionar o agrupar episodis.

 

Control de constants

 • Mòdul que permet el registre d'aquelles medicions que es consideren necessàries per facilitar el seguiment de l'evolució clínica dels pacients.

 

Al·lèrgies y antecedents

 • Registrant al pacient aquelles al·lèrgies i antecedents que es considerin rellevants, incorporant el seu nivell de certesa, a fi que constin en aquest apartat de la seva història clínica.
 • Incorpora l'existència d'aquestes al·lèrgies i antecedents en l'apartat d'alarmes del pacient.

 

Informació rellevant del pacient

 • Dóna una visió conjunta de la informació que cada professional considera de més interès.
 • Permetent diferents models i formes de presentar la informació.
 • Des de la mateixa pantalla es permet interactuar amb cada un dels elements presentats.

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Downloads

Contacte